Vrijspraak voor cliënten van mr. Vlielander en Van der Graaf na eis 7 en 2 jaar gevangenisstraf i.v.m. een poging liquidatie

De Rechtbank Den Haag heeft de cliënten van mr. Vlielander en mr. Van der Graaf vrijgesproken na hoge eisen. De cliënten werden verdacht van een poging liquidatie en ontvoering. De cliënten zijn kort naar de zitting in vrijheid gesteld na een langdurige voorlopige hechtenis.

Zie: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3822381/Wildwest-schietpartij-Den-Haag-celstraffen-tot-7-jaar-geeist-tegen-drie-broers

 

mr. Dirkzwager heeft met het OM een deal gesloten in ontnemingszaak van 260.000 euro naar 17.000 euro

De oorspronkelijke ontnemingsvordering in een zaak van een cliënt van mr. Dirkzwager bedroeg ruim 260.000 euro. Nadat er een aantal zittingen hadden plaatsgevonden en getuigen waren gehoord, heeft Dirkzwager een deal met het OM gesloten waarbij haar cliënt nog ‘slechts’ 17.000 euro dient te betalen.

 

Ontnemingsvordering voor bijna 100.000 euro door gerechtshof Arnhem kwijtgescholden

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 maart 2019 in een zaak van mr. van der Graaf een ontnemingsvordering voor bijna 100.000 euro kwijtgescholden, gelet op de leeftijd en slechte gezondheid van cliënt en diens echtgenote. Het restantbedrag dat nog betaald dient te worden is 25.000 euro, terwijl de vordering eerst nog 140.000 euro betrof. Het gerechtshof heeft daarbij uitdrukkelijk aangegeven dat hij er vanuit gaat dat het CJIB welwillend zal omgaan met het treffen van een betalingsregeling voor het restant van de betalingsverplichting .

Mooie uitspraak mr. van der Graaf in toekenning kosten raadsman

Op 4 maart 2019 oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden dat vergoeding van de gemaakte advocaatkosten ook toegekend kunnen worden indien een zaak wordt geseponeerd vanwege een andersoortig sepot, dan een sepot vanwege gebrek aan bewijs. In deze zaak werd de strafbeschikking ingetrokken met als reden dat het gebeuren onvoldoende strafwaardig is.  Alleen uitzonderlijke feiten en omstandigheden kunnen aan een toekenning nog in de weg staan, maar daarvan was het hof niet gebleken.

Ondanks dat de overleveringsdetentie aan Duitsland is toegestaan, is cliënt geschorst in zaak mr. Dirkzwager en Rotgans

Volgens de rechtbank Amsterdam kan, nadat de overlevering is toegestaan, slechts sprake zijn van schorsing in zeer bijzondere gevallen. De zaak van cliënt betrof zo’n bijzonder geval, waardoor de vrijheidsbeneming van cliënt in de onderhavige zaak niet noodzakelijk is als bedoeld in het Handvest.  Door het stellen van schorsingsvoorwaarden kan het (matige) vluchtgevaar bovendien worden ingeperkt.

Hendrickx verdedigt verdachte zaak mensenhandel

Wouter Hendrickx treedt op als advocaat van verdachte in mensenhandelzaak. Nadat de rechtbank had besloten om de verdachte niet in vrijheid te stellen, is hoger beroep ingesteld middels een zogenoemd 406- appel. Het Gerechtshof besloot wel tot schorsing van deze verdachte. Het is nog maar de vraag of deze verdachte uiteindelijk ook niet vooral als slachtoffer moet worden gezien. Zaak gaat in maart verder met een regiezitting.

Cliënt van mr. van der Graaf ontslagen van rechtsvervolging vanwege noodweerexces

Op  28 januari 2019 heeft de rechtbank Groningen in een zaak van mr. van der Graaf geoordeeld dat zijn cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag door meermalen met een barkruk tegen onder meer het hoofd van het slachtoffer te slaan. Echter, cliënt wordt ontslagen van alle rechtsvervolging wegens noodweerexces. Er was sprake van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van cliënt door het slachtoffer en zijn neef, waarbij laatstgenoemde een mes hanteerde en het slachtoffer de indruk wekte dat hij eveneens in het bezit van een wapen was en op cliënt kwam aflopen. Cliënt heeft zich hiertegen verdedigd, maar heeft daarbij, als gevolg van de hierdoor ontstane hevige gemoedsbeweging, de grenzen van proportionaliteit overschreden, aldus de rechtbank.

Cliënte zal op korte termijn in vrijheid worden gesteld en mag terug naar haar thuisland: Polen

Gedetineerden die ongewenst zijn verklaard kunnen in Nederland niet faseren en kunnen geen gebruik maken van de reguliere VI-regeling. In plaats van VI na tweederde van de opgelegde gevangenisstraf te hebben uitgezeten, kunnen ongewenst verklaarde gedetineerden een verzoek doen om strafonderbreking. Als dit verzoek wordt toegewezen, dan kunnen zij na tweederde van hun gevangenisstraf terugkeren naar hun land van herkomst. De voorwaarde is dat zij Nederland gedurende de duur van de strafonderbreking niet meer in mogen.

Cliënte heeft een langdurige gevangenisstraf uitgezeten en zich in de PI als een voorbeeldige gedetineerde gedragen. Nu zij ongewenst was verklaard, kon zij echter niet faseren en geen aanspraak maken op de Nederlandse VI-regeling. Wel had zij tijdig een verzoek om strafonderbreking bij de Selectiefunctionaris ingediend. Gelet op haar goede gedrag werd door alle instanties een positief advies gegeven. De afwijzing van haar verzoek kwam dan ook als donderslag bij heldere hemel, wel geteld één maand voor de datum dat de strafonderbreking in zou gaan. Door de selectiefunctionaris werd – kort gezegd – gesteld dat cliënte middels de WOTS/Wets-procedure naar Polen overgebracht kon worden en haar resterende straf in Polen kon uitzitten. Het nieuwe beleid zou zijn dat overbrenging in het kader van de WOTS/WETS vóór strafonderbreking gaat.

Door mr. Hok-A-Hin is een uitgebreid beroepschrift tegen deze beslissing ingediend. Cliënte had haar strafonderbreking verdiend met haar goede gedrag in de PI. Daarnaast was de selectiefunctionaris véél te laat met het starten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor overbrenging in het kader van de WOTS/WETS. Bovendien zou overbrenging wellicht niet meer opportuun zijn, nu cliënte reeds tweederde van de aan haar opgelegde straf heeft ondergaan. Eén en ander zou slecht een lange periode van onzekerheid en onnodige detentie met zich brengen. De beroepscommissie van de RSJ stelde cliënte in het gelijk en inmiddels is een nieuwe beslissing genomen, inhoudende dat alsnog strafonderbreking wordt verleend. Cliënte zal op korte termijn vrijkomen. Missie geslaagd!

Vrijspraak 2 woningovervallen client Mr Vlielander

Een client van mr. Vlielander is na een eis van 6 jaar en 6 maanden voor twee overvallen uiteindelijk voor beide overvallen vrijgesproken na een pleidooi van mr Vlielander.

Na jarenlang procederen eindelijk gerechtigheid in WIA-zaak! Twee deskundigen nodig geweest om beperkingen van de ziekte Endometriose vast te stellen!

Deze zaak is begonnen begin 2013 toen het UWV heeft bepaald dat cliënte niet in aanmerking zou komen voor een WIA-uitkering. Bij cliënte was de ziekte Endometriose vastgesteld. In die periode was de ziekte Endometriose nog onbekend en was er nog veel onduidelijk over de medische gevolgen van deze ziekte. De rechtbank heeft een revalidatiearts benoemd doch deze concludeerde dat het UWV een juist oordeel zou hebben geveld. De rechtbank volgde het advies van deze deskundige. De Centrale Raad van Beroep was het gelukkig met mr. Rotgans eens dat er nog een onafhankelijke deskundige naar de gevolgen van de ziekte Endometriose diende te kijken. Dit rapport gaf eindelijk een juiste weergave van de gevolgen van deze sterk invaliderende ziekte weer. Op basis van dit rapport nam het UWV reeds een gewijzigd besluit waardoor cliënte wel in aanmerking kwam voor een WIA-uitkering. In dit gewijzigde besluit werd echter naar het oordeel van mr. Rotgans onvoldoende gehoor gegeven aan het medische rapport van de onafhankelijk deskundige. De Centrale Raad van Beroep was het ook daarmee eens: er diende een zwaardere urenbeperking te worden aangenomen! Het is thans wachten op weer een nieuwe beslissing van het UWV. Voor cliënte is er eindelijk gerechtigheid en licht aan het einde van de tunnel na jarenlang vechten. Wordt vervolgd!